Tenö Varv Certifiering

Tenö var det första varvet i Sverige att Miljöcertifieras enligt ISO 14001. Vi har bland annat en egen reningsanläggning där spill-, avlopps-, smält- och regnvatten från varvsområdet renas och alla miljövådliga ämnen avskiljs. Allt avfall sorteras och miljövådliga ämnen och material destrueras på plats eller transporteras till annan destruktionsanläggning.

Policy/Affärsidé
Tenö varv är en av de ledande leverantörerna av varvstjänster i Stockholmsregionen.

Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten och i valet av produkter. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ser att tillämpliga lagar och krav skall följas är ett minimum i vårt arbete, samtidigt som vi med rätt och säkert handhavande av material och utrustning undviker olyckor och begränsar varje slag av förorening.

För att förverkliga våra mål ska verksamheten bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall. Vi ska ständigt förbättra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.